بسته بندی فست فود

تخفیف پلکانی

120,200 ~ 85,100

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

172,600 ~ 122,200

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

119,000 ~ 84,300

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

163,900 ~ 116,100

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

195,600 ~ 133,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

115,900 ~ 89,600

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

169,000 ~ 137,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

102,300 ~ 77,600

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

152,200 ~ 115,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

233,400 ~ 220,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

233,400 ~ 220,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

233,400 ~ 220,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

233,400 ~ 220,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

89,800 ~ 77,000

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

243,200 ~ 233,700

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

243,200 ~ 233,700

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

155,100 ~ 138,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

155,100 ~ 138,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

67,800 ~ 52,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

67,800 ~ 52,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

67,800 ~ 52,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

70,800 ~ 56,000

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

70,800 ~ 56,000

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

70,800 ~ 56,000

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

199,700 ~ 188,900

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

199,700 ~ 188,900

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

199,700 ~ 188,900

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

199,700 ~ 188,900

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

199,700 ~ 188,900

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

184,600 ~ 170,900

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

184,600 ~ 170,900

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

35,400 ~ 30,700

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

43,600 ~ 39,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

57,800 ~ 53,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

63,800 ~ 58,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

126,300 ~ 116,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

163,600 ~ 115,900

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

172,700 ~ 122,300

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

119,100 ~ 84,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

148,800 ~ 136,200

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

109,200 ~ 71,700

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

169,100 ~ 137,500

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

152,300 ~ 115,500

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

441,000 ~ 409,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

598,900 ~ 560,400

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

778,500 ~ 728,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

787,000 ~ 736,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 61,800 تومان

تخفیف پلکانی

370,700 ~ 346,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

387,000 ~ 362,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

522,000 ~ 489,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

45,600 ~ 42,200

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

180,800 ~ 159,800

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

159,800 ~ 140,800

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

23% تخفیف

8,500 تومان

هر بسته 6,500 تومان

18% تخفیف

10,900 تومان

هر بسته 8,900 تومان

4% تخفیف

48,900 تومان

هر بسته 46,500 تومان

11% تخفیف

38,400 تومان

هر بسته 33,900 تومان

توقف تولید