بسته بندی فست فود

تخفیف پلکانی

156,800 ~ 108,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

223,800 ~ 154,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

151,800 ~ 105,000

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

215,700 ~ 149,200

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

261,100 ~ 175,600

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

153,700 ~ 114,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

132,200 ~ 96,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

184,500 ~ 135,100

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

283,000 ~ 262,100

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

283,000 ~ 262,100

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

283,000 ~ 262,100

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

283,000 ~ 262,100

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

110,000 ~ 94,300

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

287,000 ~ 277,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

164,100 ~ 154,400

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

164,100 ~ 154,400

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

13% تخفیف

37,900 ~ 25,200

32,950 ~ 21,925

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

13% تخفیف

37,900 ~ 25,200

32,950 ~ 21,925

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

13% تخفیف

37,900 ~ 25,200

32,950 ~ 21,925

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

13% تخفیف

41,600 ~ 27,100

36,190 ~ 23,580

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

13% تخفیف

41,600 ~ 27,100

36,190 ~ 23,580

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

13% تخفیف

41,600 ~ 27,100

36,190 ~ 23,580

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

245,800 ~ 216,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

245,800 ~ 216,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

245,800 ~ 216,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

245,800 ~ 216,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

245,800 ~ 216,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

219,700 ~ 188,200

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

219,700 ~ 188,200

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

42,300 ~ 35,400

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

54,700 ~ 45,300

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

72,700 ~ 60,200

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

79,800 ~ 66,100

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

212,800 ~ 147,200

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

223,900 ~ 154,900

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

151,900 ~ 105,100

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

217,400 ~ 178,700

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

141,000 ~ 89,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

204,400 ~ 168,600

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

196,400 ~ 143,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

517,000 ~ 447,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

720,000 ~ 621,800

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

857,200 ~ 740,300

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

947,000 ~ 817,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

131,000 ~ 117,700

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

443,900 ~ 383,400

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

647,200 ~ 558,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

466,000 ~ 402,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

702,000 ~ 606,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

55,900 ~ 50,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

179,400 ~ 158,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

156,700 ~ 138,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

10% تخفیف

46,080 تومان

هر بسته 41,040 تومان

توقف تولید

فروشگاه تورنگ