بسته بندی فست فود

تخفیف پلکانی

162,360 ~ 119,520

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

232,560 ~ 171,120

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

160,920 ~ 118,440

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

220,920 ~ 162,480

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

227,520 ~ 189,240

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

138,120 ~ 108,240

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

205,680 ~ 161,040

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

321,600 ~ 305,040

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

321,600 ~ 305,040

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

321,600 ~ 305,040

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

321,600 ~ 305,040

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

115,200 ~ 99,500

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

311,040 ~ 299,640

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

311,040 ~ 299,640

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

188,040 ~ 168,360

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

188,040 ~ 168,360

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

51,880 ~ 30,100

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

51,880 ~ 30,100

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

51,880 ~ 30,100

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

56,760 ~ 32,280

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

56,760 ~ 32,280

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

56,760 ~ 32,280

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

246,360 ~ 209,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

246,360 ~ 209,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

246,360 ~ 209,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

246,360 ~ 209,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

246,360 ~ 209,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

219,840 ~ 183,480

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

219,840 ~ 183,480

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

49,000 ~ 36,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

75,900 ~ 60,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

83,600 ~ 66,600

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

214,680 ~ 157,920

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

220,440 ~ 162,240

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

232,680 ~ 171,240

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

161,040 ~ 118,560

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

203,880 ~ 188,520

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

146,520 ~ 101,040

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

227,640 ~ 189,360

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

205,800 ~ 161,160

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

517,000 ~ 447,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

720,000 ~ 621,800

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

857,200 ~ 740,300

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

947,000 ~ 817,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 74,880 تومان

تخفیف پلکانی

443,900 ~ 383,400

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

647,200 ~ 558,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

466,000 ~ 402,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

702,000 ~ 606,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

58,200 ~ 54,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

224,400 ~ 199,320

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

187,920 ~ 166,440

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

10% تخفیف

46,080 تومان

هر بسته 41,040 تومان

توقف تولید