بسته بندی فست فود

تخفیف پلکانی

97,200 ~ 91,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

138,700 ~ 127,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

104,300 ~ 98,200

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

133,600 ~ 123,300

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

102,600 ~ 96,500

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

143,800 ~ 131,800

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

136,700 ~ 126,000

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

215,100 ~ 203,500

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

215,100 ~ 203,500

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

215,100 ~ 203,500

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

215,100 ~ 203,500

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

85,400 ~ 76,000

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

243,200 ~ 233,700

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

243,200 ~ 233,700

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

121,600 ~ 111,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

121,600 ~ 111,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

67,800 ~ 52,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

202,400 ~ 187,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

202,400 ~ 187,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

202,400 ~ 187,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

202,400 ~ 187,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

202,400 ~ 187,400

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

170,200 ~ 157,600

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

170,200 ~ 157,600

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

35,400 ~ 30,700

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

43,600 ~ 39,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

57,800 ~ 53,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

63,800 ~ 58,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

133,500 ~ 123,200

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

138,800 ~ 127,500

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

104,400 ~ 98,300

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

106,700 ~ 100,300

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

143,900 ~ 131,900

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

136,800 ~ 126,100

(هر کیلو ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

441,000 ~ 409,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

598,900 ~ 560,400

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

778,500 ~ 728,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

787,000 ~ 736,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 61,800 تومان

تخفیف پلکانی

370,700 ~ 346,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

537,500 ~ 503,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

387,000 ~ 362,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

522,000 ~ 489,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

45,600 ~ 42,200

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

180,800 ~ 159,800

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

159,800 ~ 140,800

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

هر بسته 7,800 تومان

تخفیف پلکانی

10,900 ~ 8,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

هر بسته 48,900 تومان

تخفیف پلکانی

38,400 ~ 29,400

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)