جعبه پیتزا

تخفیف پلکانی

517,000 ~ 447,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

720,000 ~ 621,800

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

857,200 ~ 740,300

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

947,000 ~ 817,900

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 74,880 تومان