جعبه پیتزا

تخفیف پلکانی

441,000 ~ 409,000

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

598,900 ~ 560,400

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

778,500 ~ 728,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی

787,000 ~ 736,500

(هر بسته ، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 61,800 تومان